Archive for category Òrgans de govern UAB

Claustre sense quòrum

Resum del claustre de la UAB del 22 maig 2014

El darrer claustre en el que vam ser presents membres de l’assemblea es va caracteritzar per la manca de quòrum, va haver de començar tard perquè no s’arribava a les cent persones necessàries per poder portar-lo a terme i es va acabar aviat perquè no hi havia les cent persones necessàries per tal de poder votar. És a dir, va ser un claustre en blanc i les diferents mocions que es van presentar han quedat en els llimbs del claustre. Ni van ser votades ni seran presentades en un proper claustre.

D’entre les mocions presentades que han quedat aquest no espai destaca per al nostre col·lectiu la presentada referent a la polèmica aplicació de la nova metodologia per a l’assignació de recursos als departaments. Aquesta nova metodologia a partir d’unitats de contractació’ només comptabilitza hores de docència del personal dels departaments. Així, el temps dedicat a la recerca no es té en compte a efectes de recursos per al departament. Aquesta forma de comptabilitzar els recursos fa que els becaris predoctorals passin a ser gairebé un luxe pels departaments, ja que si es té en compte el sou per hora de docència aquest és molt més elevat que els altres tipus de docents contractats per part dels departaments.

En el següent enllaç us en podeu descarregar un detallat resum Informe claustre maig 2014.

, ,

Deixa un comentari

Resum dels resultats de les votacions del Claustre del 21 de març de 2013

Entre el 21 i el 22 de març es va reunir el Claustre de la UAB per entre d’altres punts constituir-se com a tal, votar els membres de la mesa, els representants del Consell de Govern i un seguit de mocions presentades majoritàriament per col·lectius d’estudiants de la UAB. També es van presentar un parell de propostes per a modificar el Reglament del Claustre que obren la possibilitat per a tenir representació específica del col·lectiu del tercer cicle.

La representació de l’assemblea als òrgans elegits en aquest claustre és: una representant a la Mesa del Claustre, dos representants al Consell de Govern i un representant a la Comissió de Governança. Des de l’assemblea es decideix renunciar a un dels dos representants del Consell de Govern per tal d’afavorir la representativitat dels diferents col·lectius d’estudiants en aquest òrgan. En quant a les mocions presentades, de les 30 presentades han estat aprovades 20, entre les que destaquen transparència econòmica relativa a la Universitat i a les Fundacions de l’esfera UAB, la modificació del reglament electoral, pressupostos participatius, increment de les beques pròpies, vetllar per uns preus més justos, en contra de la presència policial, mesures contra l’augment de taxes de matrícules universitàries.

Des d’aquí podeu consultar els Resultats de les votacions del claustre

Deixa un comentari

Ens Tornem a Presentar al Claustre per Continuar Lluitant

cartellelectoral2012_baixa

Deixa un comentari

Les i els Claustrals de l’Assemblea Defensen les Mocions Presentades al Claustre

Aquest dimecres 24 d’octubre es celebra una nova sessió del Claustre General de la UAB. Les i els claustrals de l’Assemblea defensaran les 4 propostes d’acord presentades al plenari del Claustre pel nostre col·lectiu, amb el suport d’estudiants i del professorat no permanent.

La primera proposta d’acord esta relacionada amb la nova retallada salarial que s’ens vol aplicar o, en alguns casos, ja s’ens esta aplicant:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la reducció salarial del Personal beneficiari de Programes d’Ajuts subjectes a la Ley General de Subvenciones

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta l’Equip de Govern i, a través d’aquest, la Gerència de la UAB i l’Àrea de Personal Acadèmic, a donar compliment a allò que disposa l’article 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el sentit d’abonar íntegrament les retribucions de les beneficiàries i beneficiaris de programes d’ajuts subjectes a aquesta llei, com és el cas dels programes d’incorporació de Personal Investigador en Formació i de Personal Investigador Postdoctoral; i, en conseqüència, a abstenir-se d’aplicar cap reducció retributiva que no estigui contemplada explícitament en les convocatòries dels programes corresponents.

La segona proposta fa referència a l’aplicació del preu en concepte de “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” (taxa de 70€):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la supressió de l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preu per “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge”

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el Consell de Govern i el Consell Social a suprimir l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preu per “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” a l’hora de formalitzar la matrícula en un programa d’estudis oficial o en un programa oficial de doctorat impartit a la UAB, atesa la naturalesa jurídica de Preu Públic que posseeixen aquests conceptes i en compliment del que disposa el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de Juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

La tercera proposta tracta sobre la necessitat de donar representació al PIF a la Mesa del Claustre:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la respresentació del Personal Investigador en Formació a la Mesa del Claustre

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a prendre la iniciativa de reforma del Reglament del Claustre, pel que fa als seus articles 6 i 7, per tal d’adequar-los a allò que disposa l’article 7 dels Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, en el sentit que el Personal Investigador en Formació, en tant que col·lectiu constituent de la comunitat universitària, ha de tenir una representació específica a la Mesa del Claustre.

Finalment, la quarta proposta sol·licita al nou rector la subsanació del vici instaurat per l’anterior equil rectoral d’incomplir el nombre mínim de convocatòries de Claustre General establert regalemtàriament:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la convocatòria de plens del Claustre

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a convocar el ple del Claustre com a mínim dues vegades l’any, una d’elles dins el primer trimestre del curs acadèmic, tal i com contempla l’article 56 dels Estatus de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, i atès el reiterat incompliment d’aquesta disposició per part de l’anterior equip rectoral.

Deixa un comentari

El Claustre aprova 2 de les 3 Propostes presentades per l’Assemblea

El passat 20 de Desembre de 2011 es va celebrar una sessió del Claustre, a la qual l’Assemblea de Tercer Cicle portava tres propostes d’acord. Una per l’eliminació del sobrepreu que afecta a la matrícula de màster de les persones extracomunitàries, la segona sobre la representació del Personal Investigador en Fase Inicial als òrgans de govern de la UAB, i una tercera per l’abolició de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” aplicada al PIFI. L’Assemblea també va presentar una proposta per instar la rectora a defensar, en el sí de l’ACUP, la supressió de la retallada del 5% al PIFI, que però no va passar el tràmit previ de la Mesa del Claustre.

El Claustre va aprovar (per 97 vots a favor, 26 en contra i 4 en blanc) la moció per la supressió definitiva de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” aplicada al PIFI (proposta nº 6):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” al Personal Investigador en Formació (PIF)

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acords o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adoptació de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.

i també es va aprovar (per 68 vots a favor, 48 en contra i 12 en blanc) la proposta sobre la representació del PIFI (proposta nº 11):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Ana Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de Govern i les seves comissions delegades i del Consell Social i les seves comissions. En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un programa de doctorat de la UAB ha d’estar representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal investigador en formació”, en substitució de la categoria d’”Estudiant de doctorat”. Tot garantint que els representants del personal investigador en formació constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un representant del personal investigador en formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les Comissions Econòmica i Acadèmica.

En canvi, el plenari del Claustre va decidir rebutjar (per 56 vots a favor, 68 en contra i 3 en blanc) la moció sobre la Matrícula de Màster de les Persones Extracomunitàries.

El proper dimecres 15 de Febrer, el Consell de Govern té previst començar amb la tramitació de les propostes aprovades al darrer Claustre.

Deixa un comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF)

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF)

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acord o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de Desembre, pel qual s’aprova l’Estatut del Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adopció de l’Acord 28/2011, de 8 de Juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Anna Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de Govern i les seves Comissions Delegades i del Consell Social i les seves Comissions. En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un Programa de Doctorat de la UAB ha de estar representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal Investigador en Formació”, en substitució de la categoria de “Estudiant de Doctorat”. Tot garantint que els representants del Personal Investigador en Formació constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un representant del Personal Investigador en Formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les Comissions Econòmica i Acadèmica.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la retallada del 5% del sou del personal investigador en formació

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. La següent, però, no ha estat acceptada per la mesa del claustre, argumentant que era molt semblant a un acord adoptat l’any anterior (que, malgrat això, ha estat incomplert per l’equip i el consell de govern). Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la retallada del 5% del sou del personal investigador en formació

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Anna Ripoll Aracil, a fer totes les gestions necessàries, d’acord amb la seva condició d’actual vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per fer efectiva la supressió de la reducció del 5% del sou del personal investigador en formació, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010 i que es reintegri amb efectes retroactius la quantitat corresponent retinguda des del mes de juny de 2010, segons el que estableix l’Acord 6/2010 punt 6, de 16 de desembre, del Claustre de la UAB; tot incloent-hi, sense limitar-ho, agilitzar les negociacions engegades entre l’ACUP i l’Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) —valoració de l’informe jurídic i econòmic presentat per D-Recerca, i elaboració, si s’escau, d’un informe propi per part de l’ACUP—, vetllar per la inclusió d’aquesta qüestió a l’ordre del dia de les reunions de l’ACUP i defensar la posició del Claustre de la UAB en el si d’aquest organisme.

Adjuntem seguidament l’informe presentat a l’ACUP amb els “Arguments Contra la Retallada del 5% en les Retribucions del Personal Investigador no Doctor i del Personal Investigador No Permanent amb Remuneració Regulada”, per a què s’afegeixi també com a documentació a l’ordre del dia.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants extracomunitaris

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants extracomunitaris

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social a eliminar el recàrrec en el preu de matrícula dels estudiants extracomunitaris no residents, de manera que el cost de la matrícula quedi igual per a tots els estudiants, independentment de la seva procedència.

Segons l’Estatut de l’Estudiant Universitari (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario), Art. 4 “No discriminació”,

Tots els estudiants universitaris, independentment de la seva procedència, tenen el dret a que no se’ls discrimini per raó de naixement, origen racial o ètnic.

Segons els Estatuts de la UAB, Art. 3 “Principis d’actuació”,

Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. És deure de totes les persones integrants de la comunitat universitària, i en particular dels òrgans de govern, atenir-se i donar plena efectivitat a aquests principis.

i Art. 177 “Accés a la Universitat”, punt 3),

Els procediments d’accés i admissió han de respectar els principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit.

1 comentari

L’Assemblea aconsegueix l’exempció de la taxa de 70€ als doctorands amb beca

Des de l’Assemblea de Tercer Cicle us volem informar que l’equip de govern ha resolt pel que fa a l’aplicació de la taxa anomenada de Serveis de Suport a la Docència en el Personal d’Investigació en Formació de la UAB:

RESOLUCIÓ: l’Equip de Govern de la UAB, en el marc del seguiment dels acords del Claustre de la UAB, interpreta l’acord del Consell Social en un sentit més ampli, i en conseqüència, eximeix del pagament de la taxa de Serveis de Suport a la Docència a tots els estudiants matriculats durant el curs acadèmic 2011-2012 que pertanyen a col·lectius que es regeixen per l’Estatut del personal investigador en formació.

Això vol dir que:

  1. El col·lectiu de Personal Investigador en Formació (PIF) de la UAB (469 amb dades acadèmiques del curs 2010-2011) està exempt de pagar aquesta taxa que aquest any ha pujat a 70 euros.

  2. Que a les 68 persones que ens han informat que ja estan matriculades pel curs 2011-2012, els quals han pagat aquesta taxa de 70 euros, se’ls hi retornaran des de l’Escola de Postgrau aquests diners.

  3. L’equip de Govern de la UAB entén que el Personal Investigador en Formació inclou ara per ara aquelles persones que tenen una beca del tipus: PIF-UAB, FPU, FI, FPI.

Malauradament, la resta d’investigadors matriculats en qualsevol programa de doctorat (2011-2012) que no pertanyen a aquests col·lectius no es podran beneficiar d’aquesta resolució. Des de l’Assemblea de Tercer Cicle lluitem perquè la Universitat Autònoma de Barcelona ens reconegui com a PIF a tots igual aplicant els mateixos drets per a tots/es. Així doncs, us animem a participar en aquesta lluita pels drets dels PIFs.

3 comentaris

A %d bloguers els agrada això: