Archive for category Negociacions

Novetats sobre Pagament de Taxes per Beneficiàries i Beneficiaris de FPI

Recentment ha estat publicada la nova convocatòria del programa d’ajuts FPI, que presenta novetats respecte de la cobertura de la matrícula de doctorat per les beneficiàries i beneficiaris en fase de beca (article 48):

Las ayudas previstas en este capítulo tienen por objeto el pago de las matrículas de los correspondientes programas de doctorado o máster que formen parte del programa de doctorado que realice el personal investigador en formación, en fase de beca, que tenga una ayuda al amparo de la presente convocatoria o anteriores, correspondientes a los cursos 2011-12 y/o 2012-13, y que sean realizados en una universidad española, pública o privada.

Per tant, les personesen fase de beca que s’hagin vist obligades a abonar la matrícula poden demanar el seu reintegrament. De moment es aconsellable posar-se en contacte amb l’Escola de Postgrau per assabentar-se de com ho gestionaran.

 

Per altra banda, respecte de la matriculació de les beneficiàries i beneficiaris del FPI en fase de contracte (que portava paralitzada des del mes de Novembre) hem tingut coneixement que des de fa unes setmanes l’Escola de Postgrau s’ha anat posant en contacte amb les persones afectades i els hi ha comunicat que, en cas de optar per la gratuïtat de matrícula a que tenen dret en tant que personal laboral de la UAB, no se’ls hi aplicarà l’exempció de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge”.

Des de l’Assemblea de Tercer Cicle volem denunciar que aquesta comunicació representa un nou incompliment dels compromisos als que va arribar l’Assemblea amb els responsables de la gestió de la UAB. El programa FPI està subjecte al que disposa l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). En conseqüència, les beneficiàries i beneficiaris d’aquest programa tenen la consideració de Personal Investigador en Formació durant TOT el període de gaudi de l’ajut; amb independència de la fase en la que es trobin, ja sigui de Beca o de Contracte. A més, l’EPIF estipula en el seu article 5.3:

El personal investigador en formación de contrato disfruta de los derechos de carácter laboral, así como los relativos a los de seguridad social, que se derivan del contrato que formalicen con el organismo, centro o universidad de adscripción.

Per tant, els FPI en fase de contracte tenen dret als ajuts de matrícula que contempla l’article 47 del Conveni Col·lectiu del PDI-laboral de les Universitats Públiques Catalanes (que a la UAB s’articulen a través de la corresponent convocatòria d’ajuts), sense que això pugui comportar la suspensió de l’estatus jurídic de Personal Investigador en Formació que l’EPIF els reconeix.

Encara que aquesta qüestió s’ha centrat en les beneficiàries i beneficiaris del programa FPI (degut a que son les afectades i afectats més nombroses), lo exposat sobre la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” es igualment aplicable a qualsevol altre programa d’ajuts per desenvolupar programes de doctorat al que li sigui d’aplicació l’EPIF (en tenim constància de que hi ha al menys un altre programa d’ajuts que no cobreix la matrícula i del que les beneficiàries i beneficiaris es troben en la mateixa situació).

Tenint en compte l’anterior, la decisió de no aplicar l’exempció de la “Taxa de Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” als FPI (o d’altres) en fase de contracte suposa l’incompliment de l’Acord 28/2011, de 8 de Juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social.

Des de l’Assemblea continuem treballant per exigir que els òrgans de gestió de la UAB compleixin amb els acords adoptats pels òrgans de govern.

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: