marti

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: http://cuquet.wordpress.com

Retorn de les retallades del 5% al personal FPI i FPU

Després de la notícia que a la UPF havien aconseguit recuperar el 5% retallat, des de l’Assemblea vam impulsar una campanya per sol·licitar a l’Àrea de Personal Acadèmic de la UAB perquè es retornés el 5% del sou que s’havia retingut als investigadors predoctorals en fase de contracte des de juny de 2010. Recentment, diversos afectats han rebut el següent correu on s’especifica que els treballadors amb contracte FPU o FPI rebran dos pagaments a la nòmina de juny: un corresponent a la nòmina normal i l’altre amb l’import retingut des de gener de 2011.

Benvolgudes i benvolguts,

Havent detectat un error en l’aplicació de la reducció salarial del 5%
derivada del Real Decret Llei 8/2010, us informem que a la propera
nòmina del mes de juny es regularitzarà aquest error retornant la
quantitat retinguda des de la publicació de la nova convocatòria.

Per aquest motiu, aquest mes de juny rebreu dos ingressos, un amb
l’import dels endarreriments i un altre amb la nòmina corresponent al
mes de juny.

Retem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Cordialment,

Àrea de Personal Acadèmic

Universitat Autònoma de Barcelona

Hem pogut confirmar per telèfon amb l’Àrea de Personal Acadèmic que aquesta decisió es farà efectiva a tots els afectats que tenien nòmines FPU o FPI retallades entre gener de 2011 i juny de 2012, i que a partir d’ara es cobrarà el sou íntegre, hagin rebut o no el correu i tinguin o no contracte actualment. Tot i això, alguns dels afectats poden no haver rebut el correu, i per tant us demanem que ho feu arribar a tothom a qui pugui interessar.

L’argument que han acceptat des de l’Àrea de Personal Acadèmic és que la nova convocatòria de gener de 2011 actualitzava el sou mínim i per tant deixava sense efecte la retallada. Tanmateix, nosaltres pensem, tal i com està argumentat a l’informe que vam elaborar fa un any, que la retallada del 5% tampoc no hauria d’afectar les nòmines de juny de 2010 a desembre de 2010. Per tot això, quan tinguem resposta escrita a les sol·licituds que vam presentar, i si és negativa, tenim intenció de presentar un recurs d’alçada. Qualsevol afectat amb nòmina entre juny de 2010 i desembre de 2010 es pot posar en contacte amb nosaltres (via blog, twitter, facebook o correu electrònic) per a coordinar-nos.

, ,

3 comentaris

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF)

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF)

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acord o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de Desembre, pel qual s’aprova l’Estatut del Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adopció de l’Acord 28/2011, de 8 de Juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Anna Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de Govern i les seves Comissions Delegades i del Consell Social i les seves Comissions. En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un Programa de Doctorat de la UAB ha de estar representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal Investigador en Formació”, en substitució de la categoria de “Estudiant de Doctorat”. Tot garantint que els representants del Personal Investigador en Formació constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un representant del Personal Investigador en Formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les Comissions Econòmica i Acadèmica.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la retallada del 5% del sou del personal investigador en formació

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. La següent, però, no ha estat acceptada per la mesa del claustre, argumentant que era molt semblant a un acord adoptat l’any anterior (que, malgrat això, ha estat incomplert per l’equip i el consell de govern). Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la retallada del 5% del sou del personal investigador en formació

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Anna Ripoll Aracil, a fer totes les gestions necessàries, d’acord amb la seva condició d’actual vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per fer efectiva la supressió de la reducció del 5% del sou del personal investigador en formació, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010 i que es reintegri amb efectes retroactius la quantitat corresponent retinguda des del mes de juny de 2010, segons el que estableix l’Acord 6/2010 punt 6, de 16 de desembre, del Claustre de la UAB; tot incloent-hi, sense limitar-ho, agilitzar les negociacions engegades entre l’ACUP i l’Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) —valoració de l’informe jurídic i econòmic presentat per D-Recerca, i elaboració, si s’escau, d’un informe propi per part de l’ACUP—, vetllar per la inclusió d’aquesta qüestió a l’ordre del dia de les reunions de l’ACUP i defensar la posició del Claustre de la UAB en el si d’aquest organisme.

Adjuntem seguidament l’informe presentat a l’ACUP amb els “Arguments Contra la Retallada del 5% en les Retribucions del Personal Investigador no Doctor i del Personal Investigador No Permanent amb Remuneració Regulada”, per a què s’afegeixi també com a documentació a l’ordre del dia.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants extracomunitaris

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants extracomunitaris

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social a eliminar el recàrrec en el preu de matrícula dels estudiants extracomunitaris no residents, de manera que el cost de la matrícula quedi igual per a tots els estudiants, independentment de la seva procedència.

Segons l’Estatut de l’Estudiant Universitari (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario), Art. 4 “No discriminació”,

Tots els estudiants universitaris, independentment de la seva procedència, tenen el dret a que no se’ls discrimini per raó de naixement, origen racial o ètnic.

Segons els Estatuts de la UAB, Art. 3 “Principis d’actuació”,

Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. És deure de totes les persones integrants de la comunitat universitària, i en particular dels òrgans de govern, atenir-se i donar plena efectivitat a aquests principis.

i Art. 177 “Accés a la Universitat”, punt 3),

Els procediments d’accés i admissió han de respectar els principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit.

1 comentari

Guia per a la Sol·licitud del Reintegrament de la Taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” a tots els Doctorands de la UAB

Us presentem la següent Guia per a la Sol·licitud del Reintegrament  de la Taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” a tots els Doctorands de la UAB, destinada a qualsevol persona matriculada a qualsevol Programa de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona que s’hagi vist obligada a abonar l’anomenada taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge”. Us la podeu descarregar aquí.

1 comentari

La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial

Article de dos dels membres de l’Assemblea on expliquen amb claredat el procés d’empitjorament de la precarietat a la que s’esta sotmetent els investigadors en fase inicial amb l’excusa de la crisi. L’article està pendent de publicar-se a la revista Estrat Crític, però mentrestant està disponible aquí (en html i pdf) per a qui el vulgui llegir. Aquí en teniu el seu resum:

La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial

Martí Cuquet, Florencia del Castillo

L’últim any s’han pres diverses mesures a nivell universitari, català i estatal que afecten tant l’encariment de l’educació pública com les condicions laborals dels seus treballadors. El col·lectiu d’investigadors en fase inicial, ja fortament travessat per la precarietat, n’és un dels afectats. En aquest article analitzem quatre d’aquestes mesures —relacionades amb la reducció salarial i l’encariment de taxes— que incideixen directament sobre aquest col·lectiu a Catalunya i, en concret, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i presentem la resistència i resposta que s’ha generat des de l’Assemblea de Tercer Cicle d’aquesta universitat

Deixa un comentari

Informació sobre la taxa de serveis específics 2011-2012

A partir d’avui (9 de novembre de 2011) l’Escola de Postgrau ja té tots els “codis informatitzats” per a que el Personal Investigador en Formació (becaris PIF-UAB, FPU, FI, FPI) de la UAB no hagi de pagar la taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge de 70€ quan vagi a efectuar la matrícula. Fins ahir el sistema encara no ho contemplava, malgrat que la resolució definitiva és de fa dues setmanes.

Important:

  • Els investigadors que hagin pagat aquesta taxa i estaven exempts de pagar-la, tal i com diu la resolució, no han de fer res (cap paper de reintegrament de preus públics)
  • Els diners es retornaran de la següent manera: l’Escola de Postgrau (si vau fer la matrícula de doctorat) o la gestió acadèmica de cada centre (si vau fer la matrícula de màster dins del programa de doctorat) procediran a fer un reintegrament d’ofici (és a dir, es retornaran aquests 70 euros al compte corrent des d’on es va efectuar el pagament).

No sabem quantes setmanes suposarà fer aquest procediment. Qui ha fet ja la sol·licitud de reintegrament de preus públics rebrà un correu (no una carta) de l’Escola de Postgrau indicant que se us farà el reintegrament.

Us recordem també que demà a les 9:30 del matí hem quedat davant de l’Escola de Postgrau per a fer la matriculació conjuntament.

Deixa un comentari

Escrit de l’Assemblea de Tercer Cicle de la UAB amb motiu de la inauguració del curs acadèmic

El curs 2011-2012 va ser inaugurat l’11 d’octubre en un acte en què la rectora Ana Ripoll va fer un discurs interessant de llegir, perquè dóna pistes sobre el clima en què viurem aquest curs, tan ple de mals pronòstics.

Per començar, ens trobem amb un motiu d’alegria en les seves paraules. La rectora deixa enrere una idea en què havia insistit molt el curs passat, la suposada “transparència” amb què l’Equip de Govern volia treballar.

Celebrem aquest fet, ja que era irritant sentir aquesta paraula en el context en què la comunitat universitària va viure l’any passat. La “transparència” era tan opaca que va esdevenir un mur en què van impactar, per caure després en l’oblit, totes les propostes, observacions i demandes que es van fer des de l’Assemblea de Tercer Cicle –per referir-nos tan sols a la nostra experiència, però que es fa extensible a la resta de col·lectius i persones que tenien alguna cosa a dir sobre com s’estava enfrontant la situació de les retallades–.

Encara estem esperant, il·luses de nosaltres, que se celebri el Claustre que havia de tenir lloc el passat mes de juny. “L’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària”, es pot trobar encara a la web de la UAB. “El Claustre debat les línies generals d’actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern”, continua. Doncs bé, podem dir que en l’últim any hem vist reduït el Claustre a una mera pantomima: recordem que els acords del darrer Claustre que es va celebrar, el 16 de desembre de 2010, entre els quals hi havia diverses mesures per reduir despeses, es van anar tombant en les diverses reunions de comissions, consells de govern, i trobades de cafè de l’Equip de Govern i de qui l’envolten. Això en els millors dels casos, perquè probablement poques d’aquestes mesures van arribar a ser conegudes pels òrgans de govern de la universitat.

Si no es convoca el Claustre, com poden ser debatudes les línies d’actuació de la Universitat, en un període en què tot està passant a una velocitat inusitada en aquesta institució, emetent constantment informes i plans d’actuació? La transparència, en aquest context, es veu irremeiablement dilapidada.

Celebrem també que la rectora s’hagi atrevit a dir les coses pel seu nom i que hagi deixat enrere termes tan políticament correctes com ridículs: ajustament pressupostari, contenció. Ja parla de reducció, i fins i tot se li va escapar dos cops la paraula retallada. Això s’adequa molt més al que s’està fent: posar les estisores per on més o menys sembla que cal tallar, i anar fent tisorades ben ràpid, evitant veure per on va el tall.

El que no acceptem de cap manera és que se’ns instrumentalitzi. En el seu discurs, la rectora va dir que “El compromís de la UAB amb la recerca bàsica i els joves investigadors s’ha traduït en més de 1.100 investigadors i investigadores en formació (PIF), 50 investigadors i investigadores ICREA i el reconeixement del Consell Europeu de Recerca amb 9 beques Starting Grant i 3 beques Advanced Grant.”

El compromís de la UAB amb els joves investigadors s’ha comprovat gairebé inexistent: no se’ns ha escoltat, se’ns ha baixat el sou (una retallada horitzontal i general, sense complir els criteris de progressió mínims), se’ns està cobrant per treballar (amb taxes totalment absurdes), s’estan incomplint acords a què s’havien arribat, la UAB segueix dirigint-se i tractant-nos gairebé exclusivament com a estudiants, etc.

Cal recordar que els acords aprovats per àmplia majoria al Claustre de 16 de desembre han estat sistemàticament ignorats i menystinguts per l’Equip de govern i les comissions de la universitat, i l’únic que parcialment s’havia tingut en compte està sent curiosament “oblidat”.

Finalment, rebutgem que l’Equip de Govern adquireixi un discurs en què se’ns vulgui fer creure que la Universitat és cosa de tots i totes, tal com reflecteix el missatge final de la rectora: “Només podem sortir d’aquests temps difícils si tenim un projecte: un projecte col·lectiu que suposi un compromís renovat amb les nostres capacitats, un projecte engrescador en clau de futur, capaç de recuperar els ànims de la nostra comunitat universitària. Segur que som capaços de construir-lo de manera col·lectiva, treballant tots i totes en la mateixa direcció”.

L’Equip de Govern està fent moltes coses amb la comunitat universitària, però no semblen anar en la direcció de voler dur a terme amb ella un “projecte col·lectiu”.

Deixa un comentari

La taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge

Aquest dimarts 25 d’octubre, l’Assemblea de Tercer Cicle es reuneix amb la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica, Montserrat Masoliver, per a exigir que es respectin els acords presos al Claustre, Comissió d’Economia i d’Organització, Consell de Govern i Comissió Econòmica del Consell Social per a que l’Escola de Postgrau deixi de cobrar la taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge.

El curs 2010-2011, la Universitat Autònoma de Barcelona va introduir una nova taxa per a tots els estudis (grau, màster i inclús doctorat) anomenada “de Serveis específics i suport a la docència”, de 40€, i que aquest curs ha augmentat fins a 70€. La taxa no és totalment nova, sinó que passa a substituir l’antiga taxa de “Documentació de matrícula”, però en dos anys ha augmentat un 775%, tal com mostra el següent gràfic:

Evolució de la taxa de Serveis específics i suport a la docència (abans Documentació de matrícula). Entre el curs 2009-2010 i 2010-2011 va augmentar un 400%. L'augment en dos cursos ha estat del 775%.

Us reproduïm un fragment de l’article “La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial”, de pròxima publicació a la revista Estrat Crític, que explica què significa aquesta taxa i per què és totalment injustificada:

La UAB ha creat una nova taxa, anomenada de Serveis específics i suport a l’aprenentatge, per valor de 40€ el curs 2010-2011 i, aprovat recentment, de 70€ el curs 2011-2012. Es tracta d’una taxa que afecta tots els estudiants de la UAB —de grau, de màster i postgrau, i de doctorat— i que, malgrat la confusió inicial inclús dins del mateix equip de govern de la universitat, inclou els mateixos conceptes per a tots. Aquests conceptes són atenció i suport informàtic, documentació i informació acadèmica i serveis relacionats amb la biblioteca digital. És, en realitat, una taxa completament arbitrària, creada ad hoc per a paliar el dèficit universitari a partir de la gravació del sector amb menys recursos econòmics. I és, de fet, l’única eina que tenia la universitat d’augmentar les taxes, ja que la resta de preus públics vénen fixats per llei. Però en el cas dels IFI [Investigadors en Fase Inicial] és doblement injustificada, perquè s’està creant un “impost per treballar” que la resta de personal docent i investigador, tot i desenvolupar un treball equivalent, lògicament no ha de pagar. I no només això, sinó que molts dels programes d’investigació predoctorals inclouen a les seves normatives que aquests conceptes els ha d’assumir el centre d’adscripció. Per exemple, la convocatòria de Formación del Profesorado Universitario especifica que és obligació del centre d’adscripció “proporcionar als beneficiaris de les ajudes, el recolzament necessari i facilitar-los la utilització dels mitjans, instruments o equips que resultin precisos per al normal desenvolupament de la seva activitat”.

L’últim augment d’aquesta taxa el va aprovar el 17 de març passat la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB, tal com es pot veure en aquest document. Segons el mateix document, els conceptes lligats a la taxa són:

  • Centre d’atenció i suport informàtic
  • Documentació i informació acadèmica (Carpeta, agenda, bossa SAF, guia electrònica del Centre, serveis d’atenció a la matrícula, material informatiu)
  • Catàleg per a la consulta dels fons (Millenium + portades de Syndetic)
  • Metacercador de revistes i bases digitals (Trobador)
  • Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB per accedir als dipòsits digitals consorciats
  • Cost de la biblioteca digital

Es pot veure, per tant, que es tracta de conceptes difícilment justificables de fer pagar a un treballador, i que d’acord amb la majoria de beques i contractes ha d’assumir el centre d’adscripció. Inclús s’arriba a la ironia que alguns d’ells no es poden aplicar a un investigador predoctoral (que ni utilitza el Campus Virtual, ni rep carpeta o bossa del SAF).

En el passat Claustre de 16 de juny de 2010, l’Assemblea de Tercer Cicle va presentar una proposta d’acord per eliminar aquesta taxa a tot el col·lectiu IFI. L’acord va ser acceptat per àmplia majoria. Tanmateix, l’Equip de Govern, el Consell de Govern i el Consell Social van acceptar retirar-la només per al Personal Investigador en Formació (és a dir, aquells investigadors predoctorals que tinguin alguna relació contractual o de beca amb la UAB).

Però ni tan sols això han respectat, i ara, al començar el període de matriculació, l’Escola de Postgrau està cobrant aquesta taxa a tots els investigadors que es van a matricular. Aquest dimarts 25 al matí, l’Assemblea de Tercer Cicle es reunirà amb la Montserrat Masoliver, cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica per solucionar-ho. A la vegada, enviarem una sol·licitud al Síndic de Greuges de la UAB.

Els acords de les Comissions i Consells

El Claustre de data 16 de desembre de 2010 va acceptar la proposta 8 presentada pel nostre col·lectiu, adoptant l’acord segons el qual “El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació.”

La Comissió d’Economia i d’Organització de data 30 de març de 2011 i la Comissió d’Investigació de data 17 de maig de 2011 van acordar “informar favorablement la proposta per la qual el Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012”.

El Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011 va acordar (Acord 63/2011) “assumir com a propis els acords adoptats per les Comissions delegades de Consell del Govern en relació amb les propostes números 1, 3, 4, 8 i 12”.

La Comissió Econòmica del Consell Social de data 8 de juliol de 2011, en relació amb “l’Acord del Claustre de 16 de desembre de 2010 sobre el preu del serveis de suport a l’aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012 pel que fa al personal investigador en formació”, va acordar (Acord 28/2011):

  1. Resoldre favorablement la proposta número 8 de l’Acord del Claustre 6/2010, de 16 de desembre, en el sentit que la UAB assumeixi el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012.
  2. Comunicar aquest acord al gerent i al vicegerent d’Ordenació Acadèmica perquè duguin a terme les gestions que corresponguin.

7 comentaris

%d bloggers like this: