Arxivar per Octubre de 2012

L’Assemblea Col·labora amb D-Recerca i Doctorands Diagonal per Impulsar l’Impugnació dels Preus de Doctorat

Aquest es el tercer any que patim uns preus injustos i abusius a l’hora de formalitzar la matrícula del doctorat, que no tenen cap justificació més enllà de l’afan recaptador per pagar el deute generat, moltes vegades de forma opaca i irregular, a les universitats. Veient que no hi ha cap voluntat, ni per part de les universitats ni de les administracions, de corregir aquesta greu situació, des de l’Assemblea portem uns mesos treballant en la línia d’actuar sobre la base legislativa que permet aquest abús, en concret sobre el decret de preus que cada any dicta la Generalitat. Una vegada publicat el decret el passat 12 de Juliol, només restava la possibilitat d’impugnar-lo per la via contenciosa administrativa.

Des de l’Assemblea es va proposar a altres col·lectius de investigadores i investigadors novells de endegar aquesta via judicial. En conseqüència, la Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) va acordar personar-se per impugnar el decret, amb el suport de l’Assemblea i de Doctorands Diagonal.

Actualment ja s’ha iniciat el procés d’impugnació i s’estan portant a terme campanyes de difusió i recol·lecció dels fons necessaris per fer front al cost del procediment (estimat inicialment en un mínim de 4.000€), sota la denominació comuna de “Tombem el Decret”. Podeu trobar més informació sobre el procés d’impugnació, les campanyes i la manera en que totes i tots podem col·laborar al bloc creat per aquesta acció:

tombemeldecret.wordpress.com

i també a l’apartat “Vols Col·laborar” d’aquest mateix bloc.

Es important comentar que D-Recerca no pot generar pèrdues i, per tant, les persones que van acordar interposar el recurs d’impugnació s’han compromès personalment a assumir les despeses generades que no es puguin cobrir amb el que es recol·lecti amb les campanyes.

Deixa un comentari

Les i els Claustrals de l’Assemblea Defensen les Mocions Presentades al Claustre

Aquest dimecres 24 d’octubre es celebra una nova sessió del Claustre General de la UAB. Les i els claustrals de l’Assemblea defensaran les 4 propostes d’acord presentades al plenari del Claustre pel nostre col·lectiu, amb el suport d’estudiants i del professorat no permanent.

La primera proposta d’acord esta relacionada amb la nova retallada salarial que s’ens vol aplicar o, en alguns casos, ja s’ens esta aplicant:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la reducció salarial del Personal beneficiari de Programes d’Ajuts subjectes a la Ley General de Subvenciones

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta l’Equip de Govern i, a través d’aquest, la Gerència de la UAB i l’Àrea de Personal Acadèmic, a donar compliment a allò que disposa l’article 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el sentit d’abonar íntegrament les retribucions de les beneficiàries i beneficiaris de programes d’ajuts subjectes a aquesta llei, com és el cas dels programes d’incorporació de Personal Investigador en Formació i de Personal Investigador Postdoctoral; i, en conseqüència, a abstenir-se d’aplicar cap reducció retributiva que no estigui contemplada explícitament en les convocatòries dels programes corresponents.

La segona proposta fa referència a l’aplicació del preu en concepte de “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” (taxa de 70€):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la supressió de l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preu per “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge”

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el Consell de Govern i el Consell Social a suprimir l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preu per “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” a l’hora de formalitzar la matrícula en un programa d’estudis oficial o en un programa oficial de doctorat impartit a la UAB, atesa la naturalesa jurídica de Preu Públic que posseeixen aquests conceptes i en compliment del que disposa el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de Juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

La tercera proposta tracta sobre la necessitat de donar representació al PIF a la Mesa del Claustre:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la respresentació del Personal Investigador en Formació a la Mesa del Claustre

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a prendre la iniciativa de reforma del Reglament del Claustre, pel que fa als seus articles 6 i 7, per tal d’adequar-los a allò que disposa l’article 7 dels Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, en el sentit que el Personal Investigador en Formació, en tant que col·lectiu constituent de la comunitat universitària, ha de tenir una representació específica a la Mesa del Claustre.

Finalment, la quarta proposta sol·licita al nou rector la subsanació del vici instaurat per l’anterior equil rectoral d’incomplir el nombre mínim de convocatòries de Claustre General establert regalemtàriament:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la convocatòria de plens del Claustre

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a convocar el ple del Claustre com a mínim dues vegades l’any, una d’elles dins el primer trimestre del curs acadèmic, tal i com contempla l’article 56 dels Estatus de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, i atès el reiterat incompliment d’aquesta disposició per part de l’anterior equip rectoral.

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: