Anàlisi de les Candidatures amb motiu de la “Jornada de Reflexió”

Amb motiu de la jornada de reflexió de les presents eleccions a rectora o rector de la UAB, des de l’Assemblea de Tercer Cicle hem fet una breu anàlisi de les candidatures presentades, des de la perspectiva de les doctorandes i doctorands de la UAB.

En primer lloc, hem de tenir en compte que cap de les candidatures ha donat una resposta directa a les propostes per millorar les condicions de les doctorandes i doctorands, contemplades al Memorial de Greuges que l’Assemblea va entregar en persona a la candidata i candidats a rectora o rector.

Per tant, ens hem hagut de limitar a l’anàlisi dels programes electorals de la candidata i candidats. Per això s’ha fet una cerca tant als progames electorals disponibles en pdf com al contingut d’altres espais de comunicació de les candidatures, utilitzant com termes clau “doctorat” o “investigador”.

A continuació exposem els resultats de l’anàlisi:

Candidatura Dr Pere Solà

Tot i que des d’aquesta candidatura tampoc no ens han donat resposta directa al Memorial de Greuges que vam presentar, com ha succeït amb totes les altres candidatures, des de l’Assemblea trobem necessari reconèixer que aquesta candidatura va decidir motu proprio, i abans de la presentació del Memorial per part de l’Assemblea, incloure al seu programa electoral totes les mocions presentades per l’Assemblea i aprovades pel Claustre de la UAB. Aquestes fan referència a la millora de les condicions de treball (amb el cessament de la reducció del sou) i el reconeixement de la tasca investigadora que duem a terme els investigadors doctorands, reconeixement aplicat tant a l’exempció del pagament de les taxes com a la representació del col·lectiu en els òrgans de govern de la universitat.

Aquest fet sembla indicar que, a priori, aquesta és la candidatura que presenta una major sensibilitat vers el nostre col·lectiu respecte dels problemes que ens afecten.

En concret, les mocions de l’Assemblea que aquesta candidatura va decidir incloure al seu programa, són:

A banda de les mocions de l’Assemblea incloses, el programa d’aquesta candidatura també contempla propostes importants, com aquesta destinada a corregir el greu sobrepreu que les persones amb condició d’extracomunitari pateixen en els preus de les matrícules:

Establir unes taxes justes de matriculació d’estudiants estrangers en funció del seu país d’origen i la seva situació de finançament per tal que no paguin més aquells/es procedents dels països empobrits que els europeus, com està passant ara.

Finalment, cal destacar aquesta proposta d’especial rellevància pel nostre col·lectiu, que permetria compensar la manca de continuïtat entre les fases de la carrera investigadora i constituiria una solució racional per no desaprofitar l’inversió que la universitat fa, amb diners públics, en la formació de investigadores i investigadors novells:

[…] Promoure l’assimilació de professorat jove sobradament preparat (amb tesis doctorals, estades de formació a l’estranger i treballs publicats).

Candidatura Dra Marga Arboix

Malgrat l’extens programa de 81 pàgines presentat per aquesta candidatura, les qüestions relacionades amb les doctorandes i doctorands tenen una presència limitada i es centren fonamentalment en la remodelació de les competències de l’Escola de Postgrau.

En les poques referències que es fan a les condicions de doctorandes i doctorands, es constata una preocupant complaença amb el model imperant d’incomunicació entre les diferents fases de la carrera investigadora, amb periodes llargs de desvinculació amb el centre d’inici que, a banda de representar un desaprofitament de la inversió realitzada en investigadors novells, impliquen nul·les oportunitats d’ocupabilitat del nostre col·lectiu en l’àmbit del professorat universitari:

Som i hem estat exigents, demandant bons expedients, bons treballs doctorals, desvinculació temporal de la UAB amb aprofitament professional en altres institucions […]

De manera contradictòria, s’aposta per incrementar l’oferta de places predoctorals, tot sense tenir en compte la legislació vigent (EPIF) i les novetats normatives (LLei de la Ciència) que requereixen la contractació de tot el personal investigador i que, per tant, impossibiliten la convocatòria de beques per aquestes places:

Pel que a la carrera acadèmica es refereix, volem continuar i millorar l’entrada amb més beques pre‐ i postdoctorals, i entre els millors que vulguin dedicar la seva activitat professional a la Universitat […]

El més preocupant, però, és la manca de reconeixement de la tasca investigadora de les doctorandes i doctorands de la UAB, amb l’esforç que comporta, com a activitat professional; consideració que queda palesa amb propostes com la següent:

[…] hem de plantejar­‐nos un projecte d’abast global per abordar l’ocupabilitat i l’apropament a les pràctiques laborals dels estudiants tant de grau com de màster o doctorat. […]

Candidatura Dr Joaquim Coll

En aquesta candidatura també aposten per millorar l’actual programa propi de finançament predoctoral, però igualment sense tenir en compte l’exigència que estableix la Llei de la Ciència respecte de la contractació de tot el personal investigador. Per altra banda, no només eludeix la problemàtica de la manca de continuïtat entre les diferents fases de la carrera investigadora, sinó que s’eximeix de qualsevol responsabilitat al respecte, sense tenir en compte l’estretament del coll d’ampolla entre la fase predoctoral i la postdoctoral que aquesta proposta implica en el seu estat actual:

Mantenir i potenciar les beques per a dur a terme el doctorat a la UAB (beques PIF) com a eina per a la formació d’investigadors, però sense que això signifiqui un compromís per la seva futura incorporació a la UAB.

Es proposa avaluar el cost real dels doctorats, però no queda clar si amb perspectiva de disminuir o incrementar l’import dels preus i les taxes imposades a doctorandes i doctorands. Tampoc es fa referència a la ponderació del benefici generat a la UAB pel nostre col·lectiu respecte de la possible contribució econòmica:

Avaluar el cost real dels màsters, dels doctorats i de la formació continuada i la seva possible contribució econòmica […]

També es pren en consideració la necessitat de millorar les condicions de les persones amb condició d’extracomunitari, però no s’aborda la problemàtica generada per l’injust i desorbitat sobrepreu que aquest col·lectiu pateix:

Flexibilitzar els tràmits als estudiants estrangers (problemes amb els terminis i els retards en l’obtenció de la documentació).

D’altra banda, el programa d’aquesta candidatura inclou propostes interessants des de la perspectiva del nostre col·lectiu, encara que no tan prioritàries com d’altres problemàtiques que afecten actualment les doctorandes i doctorands. A més, en l’actual situació de greu dèficit pressupostari que pateix la UAB es presenten com de molt difícil compliment:

L’Escola de Doctorat podria oferir sales de videoconferència per a activitats com el seguiment de doctorands en cotutela.

Fer convenis amb institucions, entitats i administracions públiques per tal de cofinançar el doctorat del seu personal.

Candidatura Dr Ferran Sancho

Des d’aquesta candidatura no s’ofereixen gaires propostes adreçades al nostre col·lectiu. A més, una de les propostes consisteix en la creació de la figura dels “assistents de recerca” que, a banda dels dubtes que genera sobre les possibles condicions retributives, fa palès un desconeixement de la normativa aplicable, en especial pel que fa a la introducció del Contracte Predoctoral que disposa la Llei de la Ciència. I encara pitjor, demostra un greu desconeixement de la tasca de les doctorandes i doctorands de la UAB que, com a personal investigador de ple dret, som actors de la recerca, per tant una figura d’“assistent de recerca” no s’ajusta a la realitat del col·lectiu. Finalment, no sembla que aquesta proposta tingui la capacitat d’aconseguir eliminar el buit entre les diferents fases de la carrera investigadora:

Estudiar la implantació “d’assistents de recerca” que permetin als estudiants de màster/doctorat col·laborar amb els departaments al mateix temps que es formen en investigació, cobrint el buit entre màster i PIF o post-doc.

En contrast, es presenten d’altres propostes molt interessants, però l’exposat anteriorment porta a dubtar si aquestes estan adreçades també a les investigadores i investigadors en fase inicial:

Facilitar la tasca de tots els investigadors, reduint la burocràcia i simplificant els processos, a fi d’incrementar la producció científica i alliberar energies i dedicació per a generar nous projectes i activitats, i crear unes millors condicions de treball dels investigadors en la seva tasca.

Implementar fórmules que permetin potenciar els investigadors joves, els grups i les línies de recerca emergents i les línies de recerca estratègiques.

Facilitar la mobilitat científica com un dels vehicles creatius de noves recerques. Afavorir la interconnexió dels investigadors de la UAB amb els d’altres universitats nacionals i internacionals és un valor a preservar i fomentar.

 

També aprofitem per recordar que per exercir el nostre dret de vot ens hem d’adreçar a la mesa electoral en la que estem censats. En el cas de les doctorandes i doctorands, habitualment aquesta mesa sera la ubicada a l’Escola de Postgrau, encara que si estem censats com a Personal Investigador que exerceix docència ens correspondria votar al nostre departament. La millor opció es consultar el cens disponible a l’Intranet per comprovar previament a on estem censats.

Anuncis
 1. #1 by Candidatura Ferran Sancho on Mai 23, 2012 - 23:02

  Benvolgudes i benvolguts, la candidatura del Ferran Sancho ha anat
  manifestant al llarg de tota la campanya la seva sensibilitat cap als
  problemes que estan patint ara mateix el conjunt de tots els
  investigadors. La nostra és una candidatura acadèmica, formada
  íntegrament per persones que es dediquen i s’han dedicat exclusivament a
  les tasques pròpies de la nostra condició de servidors públics
  universitaris: recerca, docència i, quan la institució ho ha necessitat,
  gestió universitària. És per això que coneixem els problemes i compartim
  les preocupacions que manifesteu en el vostre escrit. El nostre programa
  les recull, tot i que potser cal explicar més clarament alguns dels
  punts (per exemple, ja es veu que no s’ha entès la figura d’assistents
  de recerca).

  Hem fet el possible per organitzar una reunió amb investigadors predoctorals en totes les diverses categories i programes però no hi ha hagut manera de poder tenir-ne un llistat exhaustiu, primer aspecte que corregirem si tenim la responsabilitat de governar. Encara que no puguem arribar a totes les persones del vostre col·lectiu, us convidem mentrestant a una reunió entre els representants del vostre grup i els membres de la candidatura que s’ocuparien dels àmbits que us afecten.

  Ben cordialment
  Jordi Barbé, Silvia Carrasco, Juan J. Donaire i Lluís Tort .
  Candidatura Ferran Sancho

 2. #2 by ritxo on Mai 24, 2012 - 00:37

  Benvolguts membres de la Candidatura d’en Ferran Sancho,

  En primer lloc voldriem agrair-vos la vostra participació en aquest bloc d’expressió de l’Assemblea de Tercer Cicle.

  No dubtem de la vostra sensibilitat cap als problemes del conjunt d’investigadors, però des de l’Assemblea ens centrem en la defensa de les investigadores i investigadors en fase inicial i, en conseqüència, hem cercat als programes de les diferents candidatures referències als problemes específics del nostre col·lectiu, el qual considerem un dels més precaritzats de la comunitat universitària. Per altra banda, aquests problemes específics son facilment identificables a partir del contingut d’aquest bloc, de les mocions que hem presentat al Claustre de la UAB, però, principalment, a través del Memorial de Greuges que des de l’Assemblea ens vam preocupar de fer arribar a totes les candidatures tant per mitjans electrònics com amb l’entrega en persona a tots els candidats amb motiu del debat organitzat al Col·legi de Periodistes.
  En aquest sentit hem escrutat els programes electorals de tots els candidats, hem intentat reflectir les propostes adreçades al nostre col·lectiu i analitzar des d’una perspectiva crítica el seu contingut. El resultat d’aquest treball es presenta en aquesta entrada.

  Respecte de la proposta de la figura de l'”assitent de recerca”, hem comentat el que crèiem oportú amb l’informació que havia disponible, però sempre intentant mantenir la cautela que requereix no disposar de dades detallades. De totes maneres, continuem pensant que hauria estat més encertat apostar pel desenvolupament del Contracte Predoctoral, enlloc de crear noves figures que podríen tenir un encaix difícil en la legislació aplicable a les doctorandes i doctorands.

  Finalment agraïm l’esforç per intentat arribar a les doctorandes i doctorands dels 81 programes de doctorat de la UAB i coincidim en la necessitat d’el·laborar un cens exhaustiu. Però val la pena recordar que les doctorandes i doctorands tenim representants escollits democràticament als òrgans de govern de la UAB, com ara el Claustre; fins i tot i ha representants del nostre col·lectiu que comparteixen pertinença a la mateixa comissió delegada del Consell de Govern amb membres de la vostra candidatura. Recordem també que l’Assemblea va fer entrega del Memorial de Greuges a tots els candidats la setmana pasada.

  Restem oberts a qualsevol tipus de contacte futur.

  Molta sort per la jornada electoral.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: