Arxivar per Mai de 2012

Resposta de les Candidatures que han passat a la 2ª Volta a l’Anàlisi de l’Assemblea

A continuació extractem l’anàlisi, publicat al post anterior, només per les candidatures que han passat a la segona volta de les eleccions a rectora o rector de la UAB, acompanyat de la resposta que ens han fet arribar des de cada candidatura:

Candidatura Dr Pere Solà

Tot i que des d’aquesta candidatura tampoc no ens han donat resposta directa al Memorial de Greuges que vam presentar, com ha succeït amb totes les altres candidatures, des de l’Assemblea trobem necessari reconèixer que aquesta candidatura va decidir motu proprio, i abans de la presentació del Memorial per part de l’Assemblea, incloure al seu programa electoral totes les mocions presentades per l’Assemblea i aprovades pel Claustre de la UAB. Aquestes fan referència a la millora de les condicions de treball (amb el cessament de la reducció del sou) i el reconeixement de la tasca investigadora que duem a terme els investigadors doctorands, reconeixement aplicat tant a l’exempció del pagament de les taxes com a la representació del col·lectiu en els òrgans de govern de la universitat.

Aquest fet sembla indicar que, a priori, aquesta és la candidatura que presenta una major sensibilitat vers el nostre col·lectiu respecte dels problemes que ens afecten.

En concret, les mocions de l’Assemblea que aquesta candidatura va decidir incloure al seu programa, són:

A banda de les mocions de l’Assemblea incloses, el programa d’aquesta candidatura també contempla propostes importants, com aquesta destinada a corregir el greu sobrepreu que les persones amb condició d’extracomunitari pateixen en els preus de les matrícules:

Establir unes taxes justes de matriculació d’estudiants estrangers en funció del seu país d’origen i la seva situació de finançament per tal que no paguin més aquells/es procedents dels països empobrits que els europeus, com està passant ara.

Finalment, cal destacar aquesta proposta d’especial rellevància pel nostre col·lectiu, que permetria compensar la manca de continuïtat entre les fases de la carrera investigadora i constituiria una solució racional per no desaprofitar l’inversió que la universitat fa, amb diners públics, en la formació de investigadores i investigadors novells:

[…] Promoure l’assimilació de professorat jove sobradament preparat (amb tesis doctorals, estades de formació a l’estranger i treballs publicats).

Des de la candidatura del Dr. Pere Solà, La Nova UAB, ens ha escrit el Dr. Jordi Esteve, candidat a Vicerrector d’Investigació:

Benvolguts i benvolgudes membres de l’Assemblea de Tercer Cicle

Com a futurible vicerector de recerca i donat que és en aquest àmbit en el que cau molta de la vostra problemàtica, us vull respondre personalment a les qüestions que plantegeu en el vostre correu i que heu reflectit en el vostre blog.
Com compendreu, aquest darrers dies de la segona volta acabant de perfilar moltes coses i actes. No tindré cap inconvenient en reunir-me amb vosaltres i amb qualsevol col.lectiu de FPI i FPU que també tenen reivindicacions i greuges comparatives greus. Això ho farem tant si guanyem la final com si perdem, doncs la nostra voluntat de canvi no s’aturarà el dia 1 de juny. El que ha posat de manifest la dinàmica d’aquest curs acadèmic i polític, i també el resultat de la primera volta de les eleccions al rectorat, és que la situació interna i externa de la UAB ha arribat a ser molt complexa i no hi ha cap Superman ni candidatura que tingui la solució immediata a tots el problemes. Si us digués que això està resolt o dir que sí a totes les reivindicacions que s’estan fent des de tots el àmbits seria una mentida i una irresponsabilitat.
Si hem arribat a aquest punt és d’una banda pel seguidisme que hi ha hagut per part dels nostres representants davant la casta política i d’altra banda per unes formes de govern tecnocràtic i allunyat de la gent i dels seus problemes concrets.
Aixó es justament el que volem canviar amb la nostra candidatura. Hem acceptat aquest repte per representar a tota la nostra gent de la UAB i les seves legítimes aspiracions, i no per imposar el nostre criteri o els d’altri, ni per respondre davant interessos externs, espuris i opacs.
Dit això anem al gra:
Primer, us he d’agrair la vostra tasca d’avaluació comparativa dels quatre candidats. Com heu remarcat, hem tingut en compte el vostre col·lectiu, com ho hem fet especialment amb el de les persones amb una situació “de risc” o les més febles.
Segon, com heu vist és molt difícil des d’una altra perspectiva copsar tota la complexitat de cada situació. Les aproximacions macroeconòmiques poden ser útils però no resolen els problemes de les microeconomies de cada persona o col·lectiu. És per això que la nostra candidatura no prendrà cap decisió que afecti un col·lectiu sense haver parlat amb les persones i col·lectius implicats, analitzat conjuntament totes i cadascuna de les implicacions i situacions i consensuar la millor solució pel bé comú. Per això considerem imprescindible que tothom pugui accedir d’una manera clara i senzilla a TOTA LA INFORMACIÓ RELLEVANT.
Tercer, malgrat que hem fet una primera quantificació de la situació econòmica de la UAB, molta informació econòmica és opaca. Ara mateix (i si el govern de la Generalitat no surt amb noves genialitats i retallades) ens veiem en capacitat de resoldre les qüestions que hem afirmat en el nostre programa. Personalment a mi m’ha molestat molt la qüestió (greuge 7) de les taxes a les persones extracomunitàries (que, oh casualitat!) moltes vegades provenen de països menys afavorits). A banda d’això, altres punts vostres tenen un caràcter econòmic el cost dels quals haurem d’avaluar amb vosaltres. Altres afecten igualment a la resta de la nostra comunitat (greuge 5 i en certes maneres la greuge 2).
Altres (p.e. greuge 3 o greuge 1) són, com a mínim, a-legals i el gabinet jurídic haurà d’informar i actuarem en conseqüència.
Quart, pel que fa a d’altres qüestions no estrictament econòmiques podem posar-nos ràpidament d’acord. P.e. el greuge número 4. Una cosa és desenvolupar-vos en la pràctica docent que és imprescindible per a la vostra carrera, i una altra és assumir una càrrega docent superior a la reglamentada o que sigui incompatible amb la vostra primera obligació de acabar la vostra tesi en el temps previst. En aquest aspecte el problema l’haurem de lligar amb la nostra ferma voluntat de no retallar PDI.
Cinquè, més enllà dels greuges que plantegeu hi ha moltes altres qüestions que potser no heu considerat tan urgents però que probablement també podríem discutir: habitatge, compaginació familiar i reproductiva, definició d’un currículum i carrera docent i investigadora, plantejament de perspectives laborals, convenis amb altres institucions, ètica científica, model i variables d’avaluació de la qualitat i excel·lència científica, revistes indexades, publicacions obertes, participació i destí dels beneficis morals i econòmics dels resultats de la recerca…).
Volem anar més enllà, no ens conformem en adaptar-nos a la situació existent. Volem ser pioners en construir un nou model d’Universitat que pugui ser un exemple per d’altres.
Pere Solà, el nostre candidat a rector, ha afirmat que haurem d’aplicar primer unes mides de xoc pels problemes més punyents (retallades i acomiadaments) i que desprès irem corregint greuges comparatius acumulades i vicis de funcionament per assolir una altra manera de funcionament i gestió mes oberta i democràtica.
Quan diem una NOVA UAB no fem un eslògan buit de contingut.

Molt cordialment i solidaria

Dr. Jordi Estévez

Candidatura Dr Ferran Sancho

Des d’aquesta candidatura no s’ofereixen gaires propostes adreçades al nostre col·lectiu. A més, una de les propostes consisteix en la creació de la figura dels “assistents de recerca” que, a banda dels dubtes que genera sobre les possibles condicions retributives, fa palès un desconeixement de la normativa aplicable, en especial pel que fa a la introducció del Contracte Predoctoral que disposa la Llei de la Ciència. I encara pitjor, demostra un greu desconeixement de la tasca de les doctorandes i doctorands de la UAB que, com a personal investigador de ple dret, som actors de la recerca, per tant una figura d’“assistent de recerca” no s’ajusta a la realitat del col·lectiu. Finalment, no sembla que aquesta proposta tingui la capacitat d’aconseguir eliminar el buit entre les diferents fases de la carrera investigadora:

Estudiar la implantació “d’assistents de recerca” que permetin als estudiants de màster/doctorat col·laborar amb els departaments al mateix temps que es formen en investigació, cobrint el buit entre màster i PIF o post-doc.

En contrast, es presenten d’altres propostes molt interessants, però l’exposat anteriorment porta a dubtar si aquestes estan adreçades també a les investigadores i investigadors en fase inicial:

Facilitar la tasca de tots els investigadors, reduint la burocràcia i simplificant els processos, a fi d’incrementar la producció científica i alliberar energies i dedicació per a generar nous projectes i activitats, i crear unes millors condicions de treball dels investigadors en la seva tasca.

Implementar fórmules que permetin potenciar els investigadors joves, els grups i les línies de recerca emergents i les línies de recerca estratègiques.

Facilitar la mobilitat científica com un dels vehicles creatius de noves recerques. Afavorir la interconnexió dels investigadors de la UAB amb els d’altres universitats nacionals i internacionals és un valor a preservar i fomentar.

De part de la candidatura del Dr. Sancho, ens han donat reposta conjunta quatre dels membres de la seva candidatura:

Benvolgudes i benvolguts,

La candidatura del Ferran Sancho ha anat manifestant al llarg de tota la campanya la seva sensibilitat cap als problemes que estan patint ara mateix el conjunt de tots els investigadors. La nostra és una candidatura acadèmica, formada íntegrament per persones que es dediquen i s’han dedicat exclusivament a les tasques pròpies de la nostra condició de servidors públics universitaris: recerca, docència i, quan la institució ho ha necessitat, gestió universitària. És per això que coneixem els problemes i compartim les preocupacions que manifesteu en el vostre escrit. El nostre programa les recull, tot i que potser cal explicar més clarament alguns dels punts (per exemple, ja es veu que no s’ha entès la figura d’assistents de recerca).

Hem fet el possible per organitzar una reunió amb investigadors predoctorals en totes les diverses categories i programes però no hi ha hagut manera de poder tenir-ne un llistat exhaustiu, primer aspecte que corregirem si tenim la responsabilitat de governar. Encara que no puguem arribar a totes les persones del vostre col·lectiu, us convidem mentrestant a una reunió entre els representants del vostre grup i els membres de la candidatura que s’ocuparien dels àmbits que us afecten.

Ben cordialment
Jordi Barbé, Silvia Carrasco, Juan J. Donaire i Lluís Tort .
Candidatura Ferran Sancho

Aprofitem, una altra vegada, per recordar que per exercir el nostre dret de vot ens hem d’adreçar a la mesa electoral en la que estem censats. En el cas de les doctorandes i doctorands, habitualment aquesta mesa sera la ubicada a l’Escola de Postgrau, encara que si estem censats com a Personal Investigador que exerceix docència ens correspondria votar al nostre departament. La millor opció es consultar el cens disponible a l’Intranet per comprovar previament a on estem censats.

Deixa un comentari

Anàlisi de les Candidatures amb motiu de la “Jornada de Reflexió”

Amb motiu de la jornada de reflexió de les presents eleccions a rectora o rector de la UAB, des de l’Assemblea de Tercer Cicle hem fet una breu anàlisi de les candidatures presentades, des de la perspectiva de les doctorandes i doctorands de la UAB.

En primer lloc, hem de tenir en compte que cap de les candidatures ha donat una resposta directa a les propostes per millorar les condicions de les doctorandes i doctorands, contemplades al Memorial de Greuges que l’Assemblea va entregar en persona a la candidata i candidats a rectora o rector.

Per tant, ens hem hagut de limitar a l’anàlisi dels programes electorals de la candidata i candidats. Per això s’ha fet una cerca tant als progames electorals disponibles en pdf com al contingut d’altres espais de comunicació de les candidatures, utilitzant com termes clau “doctorat” o “investigador”.

A continuació exposem els resultats de l’anàlisi:

Candidatura Dr Pere Solà

Tot i que des d’aquesta candidatura tampoc no ens han donat resposta directa al Memorial de Greuges que vam presentar, com ha succeït amb totes les altres candidatures, des de l’Assemblea trobem necessari reconèixer que aquesta candidatura va decidir motu proprio, i abans de la presentació del Memorial per part de l’Assemblea, incloure al seu programa electoral totes les mocions presentades per l’Assemblea i aprovades pel Claustre de la UAB. Aquestes fan referència a la millora de les condicions de treball (amb el cessament de la reducció del sou) i el reconeixement de la tasca investigadora que duem a terme els investigadors doctorands, reconeixement aplicat tant a l’exempció del pagament de les taxes com a la representació del col·lectiu en els òrgans de govern de la universitat.

Aquest fet sembla indicar que, a priori, aquesta és la candidatura que presenta una major sensibilitat vers el nostre col·lectiu respecte dels problemes que ens afecten.

En concret, les mocions de l’Assemblea que aquesta candidatura va decidir incloure al seu programa, són:

A banda de les mocions de l’Assemblea incloses, el programa d’aquesta candidatura també contempla propostes importants, com aquesta destinada a corregir el greu sobrepreu que les persones amb condició d’extracomunitari pateixen en els preus de les matrícules:

Establir unes taxes justes de matriculació d’estudiants estrangers en funció del seu país d’origen i la seva situació de finançament per tal que no paguin més aquells/es procedents dels països empobrits que els europeus, com està passant ara.

Finalment, cal destacar aquesta proposta d’especial rellevància pel nostre col·lectiu, que permetria compensar la manca de continuïtat entre les fases de la carrera investigadora i constituiria una solució racional per no desaprofitar l’inversió que la universitat fa, amb diners públics, en la formació de investigadores i investigadors novells:

[…] Promoure l’assimilació de professorat jove sobradament preparat (amb tesis doctorals, estades de formació a l’estranger i treballs publicats).

Candidatura Dra Marga Arboix

Malgrat l’extens programa de 81 pàgines presentat per aquesta candidatura, les qüestions relacionades amb les doctorandes i doctorands tenen una presència limitada i es centren fonamentalment en la remodelació de les competències de l’Escola de Postgrau.

En les poques referències que es fan a les condicions de doctorandes i doctorands, es constata una preocupant complaença amb el model imperant d’incomunicació entre les diferents fases de la carrera investigadora, amb periodes llargs de desvinculació amb el centre d’inici que, a banda de representar un desaprofitament de la inversió realitzada en investigadors novells, impliquen nul·les oportunitats d’ocupabilitat del nostre col·lectiu en l’àmbit del professorat universitari:

Som i hem estat exigents, demandant bons expedients, bons treballs doctorals, desvinculació temporal de la UAB amb aprofitament professional en altres institucions […]

De manera contradictòria, s’aposta per incrementar l’oferta de places predoctorals, tot sense tenir en compte la legislació vigent (EPIF) i les novetats normatives (LLei de la Ciència) que requereixen la contractació de tot el personal investigador i que, per tant, impossibiliten la convocatòria de beques per aquestes places:

Pel que a la carrera acadèmica es refereix, volem continuar i millorar l’entrada amb més beques pre‐ i postdoctorals, i entre els millors que vulguin dedicar la seva activitat professional a la Universitat […]

El més preocupant, però, és la manca de reconeixement de la tasca investigadora de les doctorandes i doctorands de la UAB, amb l’esforç que comporta, com a activitat professional; consideració que queda palesa amb propostes com la següent:

[…] hem de plantejar­‐nos un projecte d’abast global per abordar l’ocupabilitat i l’apropament a les pràctiques laborals dels estudiants tant de grau com de màster o doctorat. […]

Candidatura Dr Joaquim Coll

En aquesta candidatura també aposten per millorar l’actual programa propi de finançament predoctoral, però igualment sense tenir en compte l’exigència que estableix la Llei de la Ciència respecte de la contractació de tot el personal investigador. Per altra banda, no només eludeix la problemàtica de la manca de continuïtat entre les diferents fases de la carrera investigadora, sinó que s’eximeix de qualsevol responsabilitat al respecte, sense tenir en compte l’estretament del coll d’ampolla entre la fase predoctoral i la postdoctoral que aquesta proposta implica en el seu estat actual:

Mantenir i potenciar les beques per a dur a terme el doctorat a la UAB (beques PIF) com a eina per a la formació d’investigadors, però sense que això signifiqui un compromís per la seva futura incorporació a la UAB.

Es proposa avaluar el cost real dels doctorats, però no queda clar si amb perspectiva de disminuir o incrementar l’import dels preus i les taxes imposades a doctorandes i doctorands. Tampoc es fa referència a la ponderació del benefici generat a la UAB pel nostre col·lectiu respecte de la possible contribució econòmica:

Avaluar el cost real dels màsters, dels doctorats i de la formació continuada i la seva possible contribució econòmica […]

També es pren en consideració la necessitat de millorar les condicions de les persones amb condició d’extracomunitari, però no s’aborda la problemàtica generada per l’injust i desorbitat sobrepreu que aquest col·lectiu pateix:

Flexibilitzar els tràmits als estudiants estrangers (problemes amb els terminis i els retards en l’obtenció de la documentació).

D’altra banda, el programa d’aquesta candidatura inclou propostes interessants des de la perspectiva del nostre col·lectiu, encara que no tan prioritàries com d’altres problemàtiques que afecten actualment les doctorandes i doctorands. A més, en l’actual situació de greu dèficit pressupostari que pateix la UAB es presenten com de molt difícil compliment:

L’Escola de Doctorat podria oferir sales de videoconferència per a activitats com el seguiment de doctorands en cotutela.

Fer convenis amb institucions, entitats i administracions públiques per tal de cofinançar el doctorat del seu personal.

Candidatura Dr Ferran Sancho

Des d’aquesta candidatura no s’ofereixen gaires propostes adreçades al nostre col·lectiu. A més, una de les propostes consisteix en la creació de la figura dels “assistents de recerca” que, a banda dels dubtes que genera sobre les possibles condicions retributives, fa palès un desconeixement de la normativa aplicable, en especial pel que fa a la introducció del Contracte Predoctoral que disposa la Llei de la Ciència. I encara pitjor, demostra un greu desconeixement de la tasca de les doctorandes i doctorands de la UAB que, com a personal investigador de ple dret, som actors de la recerca, per tant una figura d’“assistent de recerca” no s’ajusta a la realitat del col·lectiu. Finalment, no sembla que aquesta proposta tingui la capacitat d’aconseguir eliminar el buit entre les diferents fases de la carrera investigadora:

Estudiar la implantació “d’assistents de recerca” que permetin als estudiants de màster/doctorat col·laborar amb els departaments al mateix temps que es formen en investigació, cobrint el buit entre màster i PIF o post-doc.

En contrast, es presenten d’altres propostes molt interessants, però l’exposat anteriorment porta a dubtar si aquestes estan adreçades també a les investigadores i investigadors en fase inicial:

Facilitar la tasca de tots els investigadors, reduint la burocràcia i simplificant els processos, a fi d’incrementar la producció científica i alliberar energies i dedicació per a generar nous projectes i activitats, i crear unes millors condicions de treball dels investigadors en la seva tasca.

Implementar fórmules que permetin potenciar els investigadors joves, els grups i les línies de recerca emergents i les línies de recerca estratègiques.

Facilitar la mobilitat científica com un dels vehicles creatius de noves recerques. Afavorir la interconnexió dels investigadors de la UAB amb els d’altres universitats nacionals i internacionals és un valor a preservar i fomentar.

 

També aprofitem per recordar que per exercir el nostre dret de vot ens hem d’adreçar a la mesa electoral en la que estem censats. En el cas de les doctorandes i doctorands, habitualment aquesta mesa sera la ubicada a l’Escola de Postgrau, encara que si estem censats com a Personal Investigador que exerceix docència ens correspondria votar al nostre departament. La millor opció es consultar el cens disponible a l’Intranet per comprovar previament a on estem censats.

2 comentaris

L’Assemblea presenta un Memorial de Greuges i Propostes per resoldre’ls a la Candidata i Candidats a Rectora o Rector de la UAB

En l’àmbit de la campanya electoral per les eleccions a Rectora o Rector de la UAB, que tindran lloc el proper 24 de Maig, l’Assemblea ha presentat un Memorial dels Principals Greuges que patim el conjunt de doctorandes i doctorands de la UAB com a membres d’un col·lectiu professional que encara no és plenament reconegut. L’el·laboració del Memorial s’ha dut a terme en base tant a les problemàtiques que ha treballat l’Assemblea en els darrers mesos, com a les identificades recentment a partir de l’anàlisi de l’enquesta sobre la Situació Socioeconòmica de Doctorandes i Doctorands de la UAB 2011. Per cada greuge es detalla una proposta a la candidata i candidats per procedir a la seva resolució en cas de resultar elegida o elegit.

El document presentat es pot consultar al següent enllaç, podeu fer comentaris i propostes a través dels mitjans de contacte habituals de l’Assemblea.

El passat dimarts 15 de Maig, una representació de l’Assemblea va fer entrega del Memorial a la candidata i candidats amb ocasió del debat organitzat per l’Associació d’Amics de la UAB al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

2 comentaris

Novetats Importants per Recuperar el 5%

Aquests dies ens ha arribat una bona notícia de la UPF, a on les FPI i FPU en fase de contracte han tornat a cobrar els seus salaris sencers i els estan retornant el 5% que els-hi havien tret! L’argument que s’ha fet servir a la UPF es que a les convocatòries d’aquests ajuts, posteriors a la retallada, el sou no havia estat reduït i, per tant, la universitat havia “d’actualitzar” els salaris al nivell no retallat.

Des de l’Assemblea fem una crida a tothom a reclamar el 5%. Per aconseguir-ho, defensem que es poden fer servir tant els arguments utilitzats a la UPF com d’altres que hem resumit a la taula següent, en funció de quan haguéssim entrat en fase de contracte:

Data de Formalització de Contracte

Raons Legals

1

Des de la publicació de qualsevol nova convocatòria posterior als decrets de retallades de Maig de 2010

Cada nova convocatòria actualitza les condicions de les beneficiàries i beneficiaris actius. Ens han de calcular el salari en base a la quantitat bruta íntegra que disposi la darrera convocatòria.

2

Des del 2 de Gener de 2010 (inclòs)

Els decrets en els que es basen les retallades (RD-L 8/2010, D-L 3/2010) no son aplicables donat que no hi ha un sou de referència a 1 de Gener de 2010 sobre el qual es pugui computar la retallada.

3

Abans del 2 de Gener de 2010

L’aplicació de la retallada a beneficiàries i beneficiaris d’ajuts predoctorals de concurrència competitiva, implica l’incompliment de l’obligació dels centres d’adscripció d’abonar els fons d’acord amb les bases reguladores de la subvenció (convocatòria) que estableix la Ley General de Subvenciones.

NOTA: als arguments exposats pels casos 2 i 3, sempre poden afegir-s’hi els del cas 1 pel que fa a la recuperació dels imports retinguts a partir de la data de publicació de la primera convocatòria posterior als decrets de retallades.

Per tenir una informació més detallada dels diferents arguments que es poden esgrimir consulteu el següent enllaç.

També recordem que en el cas del programa FI de la Generalitat de Catalunya, l’AGAUR va emetre instruccions a les universitats per tal que es deixés d’aplicar la retallada del 5% i es retornessin les quanties retingudes a les persones afectades.

De moment, proposem que totes les beneficiàries i beneficiaris dels FPI i FPU o d’altres programes anàlegs (en els que les retribucions salarials no hagin estat disminuïdes a les convocatòries obertes a partir de juny de 2010) que estiguem en fase de contracte ens posem en contacte amb l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca de la UAB (preferentment per correu electrònic), per tal d’exigir que cessi l’aplicació de la retallada i reclamar els imports que ens han retingut de forma irregular.

En funció de la resposta rebuda, ens plantejarem interposar reclamacions formals davant les instàncies competents, per això us demanem que us poseu en contacte a través dels mitjans habituals de l’Assemblea (correu electrònic, xarxes socials, comentari en aquest mateix bloc) per fer un seguiment de les respostes que ens vagin donant.

Com més massiva sigui aquesta reclamació, més possibilitats d’èxit que tindrem!

7 comentaris

Crònica de les II Xerrades per Doctorandes i Doctorands

Vam començar les xerrades amb una breu presentació de l’Assemblea i la motivació per l’organització d’aquest acte, seguida d’una dinàmica de presentació dels assistents en la que cada persona va assenyalar alguns dels aspectes que l’havien animat a venir i participar-hi. Van sorgir qüestions com:

  • la preocupació pel futur laboral i la conciliació familiar
  • la conciliació entre investigació i docència durant el doctorat
  • la precarietat de la universitat, i en concret pel que fa a la investigació
  • la manca d’informació (drets i deures de doctorandes i doctorands, desorientació administrativa, etc.)
  • la necessitat de millorar la comunicació dins del nostre col·lectiu

Les preocupacions i problemàtiques identificades així es van complementar amb la presentació dels resultats de l’enquesta que l’Assemblea va realitzar el 2011 sobre la Situació Socioeconòmica de Doctorandes i Doctorands de la UAB.

A continuació, alguns dels membres actius de l’Assemblea van explicar diversos temes que afecten el col·lectiu i algunes de les accions que ha dut a terme l’Assemblea al respecte d’alguns d’aquests: estructura del nou doctorat (RD 99/2011), Llei de la Ciència, increment de taxes del 2010 i presència del nostre col·lectiu als òrgans de govern de la UAB.

Finalment, es van posar en comú dubtes i propostes de línies de treball per tal de fer front a les problemàtiques de què s’havien estat parlant. Hi van sorgir idees molt interessants com ara:

  • intentar pressionar més des de la presència que podem tenir als consells de departament
  • recórrer a la figura de les coordinadores i coordinadors de doctorat per sumar esforços entre el col·lectiu docent i investigador
  • fer sentir la nostra veu de cara a les properes eleccions de rectora o rector (p.e. a través d’un memorial de greuges)
  • tot això unit a millorar les vies de comunicació existents: l’assemblea presencial, el grup de discussió virtual, la llista de distribució, el facebook, el twitter i el bloc

Malgrat la pressió exercida pel Barça-Chelsea va minvar el nombre d’assistents, encara vam poder acabar de conèixer-ens i xerrar de forma distesa mentre degustàvem un pica-pica.

Podeu deixar les vostres impressions sobre aquestes II Xerrades i fer una valoració en el següent enllaç

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: