Arxivar per febrer de 2012

Punt de Trobada Bloc Taronja-Precari a la Manifestació del #29F

Hem fixat com a punt de trobada del grup de Joves InvestigadorEs de la UAB la parada FGC de Provença, a les 11:30h, on esperarem el grup que baixa des del Campus Diagonal per conformar el Bloc Taronja-Precari.

US HI ESPEREM!!!

Preguem que feu la màxima difusió possible.

Deixa un comentari

L’Assemblea Dóna Suport a la Vaga del 29-F i Crida TotEs les Joves InvestigadorEs de la UAB a Sumar-s’hi

Els sindicats del PDI amb representació a la UAB, entre d’altres, han convocat oficialment al col·lectiu a la vaga pel proper 29 de Febrer en defensa d’una Univesitat Pública i de Qualitat, en el context de la Vaga General d’Universitats proposada per la PUDUP, i amb el suport de grups de Defensa de la Sanitat Pública.

L’Assemblea de Tercer Cicle de la UAB, a través dels i les seves participants en la reunió del passat 14 de Febrer, va acordar donar suport a aquesta convocatòria de vaga i cridar a tots els i les membres del nostre col·lectiu a participar-hi de manera activa. Els nostres motius per secundar aquesta convocatòria de vaga son els següents:

 • Ens obliguen a pagar impostos per tenir dret a treballar, en forma de matrícules de doctorat, que a sobre ens els apujen de manera desproporcionada (un 280% en els darrers anys).
 • Ens retallen de forma irregular els nostres sous mileuristes (si som “afortunats” de tenir-ne)
 • MoltEs ens veiem obligadEs a treballar sense remuneració regulada o, fins i tot, completament de franc
 • Ens treuen ajuts socials (tiquets menjador) i amenacen amb treure’ns els pocs que ens queden (ajuts de matrícula)
 • Les seves retallades ens deixen sense cap perspectiva de futur laboral a Catalunya
 • SOM treballadorEs i volem que s’ens RECONEGUI com a tal

Les nostres raons particulars se sumen a l’atac indissimulat que pateix actualment la Universitat Pública Catalana i que es concreta en:

 • L’ofegament pressupostari de les universitats
 • L’encariment generalitzat de matricules i taxes
 • L’acomiadament del personal necessari pel normal funcionament de les universitats
 • L’empitjorament de les condicions docents i de recerca
 • La progressiva precarització de la vida universitària
 • L’ofensiva contra l‘autonomia universitària
 • El menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat

De forma conjunta amb investigadorEs de la UB Diagonal hem proposat de formar un bloc taronja-precari en la manifestació convocada a les 12:30h a Plaça Universitat, al que convidem a totEs lEs joves investigadorEs precariEs a afegir-se. Com ja es una tradició pel nostre col·lectiu, el “codi de vestimenta” sera el taronja-precari.

JOVE INVESTIGADORA, JOVE INVESTIGADOR, DEFENSA ELS TEUS DRETS, SUMA’T A LA VAGA

pel seguiment de la vaga i de la mani s’han proposat les següents etiquetes: #vagaunivers i #29F
Animem tothom a fer-ne la màxima difusió!

Deixa un comentari

Novetats sobre Pagament de Taxes per Beneficiàries i Beneficiaris de FPI

Recentment ha estat publicada la nova convocatòria del programa d’ajuts FPI, que presenta novetats respecte de la cobertura de la matrícula de doctorat per les beneficiàries i beneficiaris en fase de beca (article 48):

Las ayudas previstas en este capítulo tienen por objeto el pago de las matrículas de los correspondientes programas de doctorado o máster que formen parte del programa de doctorado que realice el personal investigador en formación, en fase de beca, que tenga una ayuda al amparo de la presente convocatoria o anteriores, correspondientes a los cursos 2011-12 y/o 2012-13, y que sean realizados en una universidad española, pública o privada.

Per tant, les personesen fase de beca que s’hagin vist obligades a abonar la matrícula poden demanar el seu reintegrament. De moment es aconsellable posar-se en contacte amb l’Escola de Postgrau per assabentar-se de com ho gestionaran.

 

Per altra banda, respecte de la matriculació de les beneficiàries i beneficiaris del FPI en fase de contracte (que portava paralitzada des del mes de Novembre) hem tingut coneixement que des de fa unes setmanes l’Escola de Postgrau s’ha anat posant en contacte amb les persones afectades i els hi ha comunicat que, en cas de optar per la gratuïtat de matrícula a que tenen dret en tant que personal laboral de la UAB, no se’ls hi aplicarà l’exempció de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge”.

Des de l’Assemblea de Tercer Cicle volem denunciar que aquesta comunicació representa un nou incompliment dels compromisos als que va arribar l’Assemblea amb els responsables de la gestió de la UAB. El programa FPI està subjecte al que disposa l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). En conseqüència, les beneficiàries i beneficiaris d’aquest programa tenen la consideració de Personal Investigador en Formació durant TOT el període de gaudi de l’ajut; amb independència de la fase en la que es trobin, ja sigui de Beca o de Contracte. A més, l’EPIF estipula en el seu article 5.3:

El personal investigador en formación de contrato disfruta de los derechos de carácter laboral, así como los relativos a los de seguridad social, que se derivan del contrato que formalicen con el organismo, centro o universidad de adscripción.

Per tant, els FPI en fase de contracte tenen dret als ajuts de matrícula que contempla l’article 47 del Conveni Col·lectiu del PDI-laboral de les Universitats Públiques Catalanes (que a la UAB s’articulen a través de la corresponent convocatòria d’ajuts), sense que això pugui comportar la suspensió de l’estatus jurídic de Personal Investigador en Formació que l’EPIF els reconeix.

Encara que aquesta qüestió s’ha centrat en les beneficiàries i beneficiaris del programa FPI (degut a que son les afectades i afectats més nombroses), lo exposat sobre la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” es igualment aplicable a qualsevol altre programa d’ajuts per desenvolupar programes de doctorat al que li sigui d’aplicació l’EPIF (en tenim constància de que hi ha al menys un altre programa d’ajuts que no cobreix la matrícula i del que les beneficiàries i beneficiaris es troben en la mateixa situació).

Tenint en compte l’anterior, la decisió de no aplicar l’exempció de la “Taxa de Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” als FPI (o d’altres) en fase de contracte suposa l’incompliment de l’Acord 28/2011, de 8 de Juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social.

Des de l’Assemblea continuem treballant per exigir que els òrgans de gestió de la UAB compleixin amb els acords adoptats pels òrgans de govern.

Deixa un comentari

El Claustre aprova 2 de les 3 Propostes presentades per l’Assemblea

El passat 20 de Desembre de 2011 es va celebrar una sessió del Claustre, a la qual l’Assemblea de Tercer Cicle portava tres propostes d’acord. Una per l’eliminació del sobrepreu que afecta a la matrícula de màster de les persones extracomunitàries, la segona sobre la representació del Personal Investigador en Fase Inicial als òrgans de govern de la UAB, i una tercera per l’abolició de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” aplicada al PIFI. L’Assemblea també va presentar una proposta per instar la rectora a defensar, en el sí de l’ACUP, la supressió de la retallada del 5% al PIFI, que però no va passar el tràmit previ de la Mesa del Claustre.

El Claustre va aprovar (per 97 vots a favor, 26 en contra i 4 en blanc) la moció per la supressió definitiva de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” aplicada al PIFI (proposta nº 6):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” al Personal Investigador en Formació (PIF)

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acords o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adoptació de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.

i també es va aprovar (per 68 vots a favor, 48 en contra i 12 en blanc) la proposta sobre la representació del PIFI (proposta nº 11):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Ana Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de Govern i les seves comissions delegades i del Consell Social i les seves comissions. En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un programa de doctorat de la UAB ha d’estar representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal investigador en formació”, en substitució de la categoria d’”Estudiant de doctorat”. Tot garantint que els representants del personal investigador en formació constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un representant del personal investigador en formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les Comissions Econòmica i Acadèmica.

En canvi, el plenari del Claustre va decidir rebutjar (per 56 vots a favor, 68 en contra i 3 en blanc) la moció sobre la Matrícula de Màster de les Persones Extracomunitàries.

El proper dimecres 15 de Febrer, el Consell de Govern té previst començar amb la tramitació de les propostes aprovades al darrer Claustre.

Deixa un comentari

Propera Assemblea Dimarts 14 de Febrer a les 13h

El proper dimarts 14 de Febrer celebrarem una nova Assemblea de Tercer Cicle a la Sala d’Actes del Cinema (entrant per la porta del cinema a la dreta) de 13 a 15h.

Tractarem temes pendents com l’aplicació de l’exempció de l’anomenada “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” i debatrem la línia d’acció per aquest 2012.

Podeu afegir els punts a l’ordre del dia que creieu convenients en aquests enllaç. Us hi esperem!!!

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: