Arxivar per Desembre de 2011

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF)

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF)

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acord o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge al Personal Investigador en Formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de Desembre, pel qual s’aprova l’Estatut del Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adopció de l’Acord 28/2011, de 8 de Juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Anna Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de Govern i les seves Comissions Delegades i del Consell Social i les seves Comissions. En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un Programa de Doctorat de la UAB ha de estar representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal Investigador en Formació”, en substitució de la categoria de “Estudiant de Doctorat”. Tot garantint que els representants del Personal Investigador en Formació constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un representant del Personal Investigador en Formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les Comissions Econòmica i Acadèmica.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la retallada del 5% del sou del personal investigador en formació

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. La següent, però, no ha estat acceptada per la mesa del claustre, argumentant que era molt semblant a un acord adoptat l’any anterior (que, malgrat això, ha estat incomplert per l’equip i el consell de govern). Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la retallada del 5% del sou del personal investigador en formació

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Anna Ripoll Aracil, a fer totes les gestions necessàries, d’acord amb la seva condició d’actual vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per fer efectiva la supressió de la reducció del 5% del sou del personal investigador en formació, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010 i que es reintegri amb efectes retroactius la quantitat corresponent retinguda des del mes de juny de 2010, segons el que estableix l’Acord 6/2010 punt 6, de 16 de desembre, del Claustre de la UAB; tot incloent-hi, sense limitar-ho, agilitzar les negociacions engegades entre l’ACUP i l’Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) —valoració de l’informe jurídic i econòmic presentat per D-Recerca, i elaboració, si s’escau, d’un informe propi per part de l’ACUP—, vetllar per la inclusió d’aquesta qüestió a l’ordre del dia de les reunions de l’ACUP i defensar la posició del Claustre de la UAB en el si d’aquest organisme.

Adjuntem seguidament l’informe presentat a l’ACUP amb els “Arguments Contra la Retallada del 5% en les Retribucions del Personal Investigador no Doctor i del Personal Investigador No Permanent amb Remuneració Regulada”, per a què s’afegeixi també com a documentació a l’ordre del dia.

1 comentari

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants extracomunitaris

El proper 20 de desembre se celebra un nou claustre a la Universitat Autònoma de Barcelona. El darrer va ser el 16 de desembre de fa un any (i per tant l’Equip de Govern està incomplint de manera flagrant el reglament del propi claustre, que diu clarament que se n’han de celebrar un mínim de dos per any).

Dels 12 acords presos al claustre anterior, l’Equip de Govern només n’ha seguit un, i encara de manera parcial i gràcies a la forta pressió de l’Assemblea.

Al proper claustre del 20 de desembre, l’Assemblea de Tercer Cicle torna a presentar quatre mocions. Aquest és el contingut de la

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants extracomunitaris

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social a eliminar el recàrrec en el preu de matrícula dels estudiants extracomunitaris no residents, de manera que el cost de la matrícula quedi igual per a tots els estudiants, independentment de la seva procedència.

Segons l’Estatut de l’Estudiant Universitari (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario), Art. 4 “No discriminació”,

Tots els estudiants universitaris, independentment de la seva procedència, tenen el dret a que no se’ls discrimini per raó de naixement, origen racial o ètnic.

Segons els Estatuts de la UAB, Art. 3 “Principis d’actuació”,

Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. És deure de totes les persones integrants de la comunitat universitària, i en particular dels òrgans de govern, atenir-se i donar plena efectivitat a aquests principis.

i Art. 177 “Accés a la Universitat”, punt 3),

Els procediments d’accés i admissió han de respectar els principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit.

1 comentari

Guia per a la Sol·licitud del Reintegrament de la Taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” a tots els Doctorands de la UAB

Us presentem la següent Guia per a la Sol·licitud del Reintegrament  de la Taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” a tots els Doctorands de la UAB, destinada a qualsevol persona matriculada a qualsevol Programa de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona que s’hagi vist obligada a abonar l’anomenada taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge”. Us la podeu descarregar aquí.

1 comentari

La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial

Article de dos dels membres de l’Assemblea on expliquen amb claredat el procés d’empitjorament de la precarietat a la que s’esta sotmetent els investigadors en fase inicial amb l’excusa de la crisi. L’article està pendent de publicar-se a la revista Estrat Crític, però mentrestant està disponible aquí (en html i pdf) per a qui el vulgui llegir. Aquí en teniu el seu resum:

La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial

Martí Cuquet, Florencia del Castillo

L’últim any s’han pres diverses mesures a nivell universitari, català i estatal que afecten tant l’encariment de l’educació pública com les condicions laborals dels seus treballadors. El col·lectiu d’investigadors en fase inicial, ja fortament travessat per la precarietat, n’és un dels afectats. En aquest article analitzem quatre d’aquestes mesures —relacionades amb la reducció salarial i l’encariment de taxes— que incideixen directament sobre aquest col·lectiu a Catalunya i, en concret, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i presentem la resistència i resposta que s’ha generat des de l’Assemblea de Tercer Cicle d’aquesta universitat

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: