Arxivar per Octubre de 2011

Matriculació massiva: 10 de Novembre a les 9:30h

Us volem informar també que us convoquem a fer una matriculació massiva el dia 10 de Novembre a les 9:30 a l’Escola de Postgrau com a protesta contra el rectorat per les taxes abusives que ens estan imposant i per no respectar els acords que es van aprovar el curs 2010-2011 en el Claustre celebrat el dia 16 de Desembre de 2010.

Acord aprovat en el Consell Social de la UAB i que l’equip de Govern no estava aplicant fins a data d’ahir 25 d’Octubre de 2011:

” el Claustre insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012″

1 comentari

L’Assemblea aconsegueix l’exempció de la taxa de 70€ als doctorands amb beca

Des de l’Assemblea de Tercer Cicle us volem informar que l’equip de govern ha resolt pel que fa a l’aplicació de la taxa anomenada de Serveis de Suport a la Docència en el Personal d’Investigació en Formació de la UAB:

RESOLUCIÓ: l’Equip de Govern de la UAB, en el marc del seguiment dels acords del Claustre de la UAB, interpreta l’acord del Consell Social en un sentit més ampli, i en conseqüència, eximeix del pagament de la taxa de Serveis de Suport a la Docència a tots els estudiants matriculats durant el curs acadèmic 2011-2012 que pertanyen a col·lectius que es regeixen per l’Estatut del personal investigador en formació.

Això vol dir que:

 1. El col·lectiu de Personal Investigador en Formació (PIF) de la UAB (469 amb dades acadèmiques del curs 2010-2011) està exempt de pagar aquesta taxa que aquest any ha pujat a 70 euros.

 2. Que a les 68 persones que ens han informat que ja estan matriculades pel curs 2011-2012, els quals han pagat aquesta taxa de 70 euros, se’ls hi retornaran des de l’Escola de Postgrau aquests diners.

 3. L’equip de Govern de la UAB entén que el Personal Investigador en Formació inclou ara per ara aquelles persones que tenen una beca del tipus: PIF-UAB, FPU, FI, FPI.

Malauradament, la resta d’investigadors matriculats en qualsevol programa de doctorat (2011-2012) que no pertanyen a aquests col·lectius no es podran beneficiar d’aquesta resolució. Des de l’Assemblea de Tercer Cicle lluitem perquè la Universitat Autònoma de Barcelona ens reconegui com a PIF a tots igual aplicant els mateixos drets per a tots/es. Així doncs, us animem a participar en aquesta lluita pels drets dels PIFs.

3 comentaris

La taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge

Aquest dimarts 25 d’octubre, l’Assemblea de Tercer Cicle es reuneix amb la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica, Montserrat Masoliver, per a exigir que es respectin els acords presos al Claustre, Comissió d’Economia i d’Organització, Consell de Govern i Comissió Econòmica del Consell Social per a que l’Escola de Postgrau deixi de cobrar la taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge.

El curs 2010-2011, la Universitat Autònoma de Barcelona va introduir una nova taxa per a tots els estudis (grau, màster i inclús doctorat) anomenada “de Serveis específics i suport a la docència”, de 40€, i que aquest curs ha augmentat fins a 70€. La taxa no és totalment nova, sinó que passa a substituir l’antiga taxa de “Documentació de matrícula”, però en dos anys ha augmentat un 775%, tal com mostra el següent gràfic:

Evolució de la taxa de Serveis específics i suport a la docència (abans Documentació de matrícula). Entre el curs 2009-2010 i 2010-2011 va augmentar un 400%. L'augment en dos cursos ha estat del 775%.

Us reproduïm un fragment de l’article “La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial”, de pròxima publicació a la revista Estrat Crític, que explica què significa aquesta taxa i per què és totalment injustificada:

La UAB ha creat una nova taxa, anomenada de Serveis específics i suport a l’aprenentatge, per valor de 40€ el curs 2010-2011 i, aprovat recentment, de 70€ el curs 2011-2012. Es tracta d’una taxa que afecta tots els estudiants de la UAB —de grau, de màster i postgrau, i de doctorat— i que, malgrat la confusió inicial inclús dins del mateix equip de govern de la universitat, inclou els mateixos conceptes per a tots. Aquests conceptes són atenció i suport informàtic, documentació i informació acadèmica i serveis relacionats amb la biblioteca digital. És, en realitat, una taxa completament arbitrària, creada ad hoc per a paliar el dèficit universitari a partir de la gravació del sector amb menys recursos econòmics. I és, de fet, l’única eina que tenia la universitat d’augmentar les taxes, ja que la resta de preus públics vénen fixats per llei. Però en el cas dels IFI [Investigadors en Fase Inicial] és doblement injustificada, perquè s’està creant un “impost per treballar” que la resta de personal docent i investigador, tot i desenvolupar un treball equivalent, lògicament no ha de pagar. I no només això, sinó que molts dels programes d’investigació predoctorals inclouen a les seves normatives que aquests conceptes els ha d’assumir el centre d’adscripció. Per exemple, la convocatòria de Formación del Profesorado Universitario especifica que és obligació del centre d’adscripció “proporcionar als beneficiaris de les ajudes, el recolzament necessari i facilitar-los la utilització dels mitjans, instruments o equips que resultin precisos per al normal desenvolupament de la seva activitat”.

L’últim augment d’aquesta taxa el va aprovar el 17 de març passat la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB, tal com es pot veure en aquest document. Segons el mateix document, els conceptes lligats a la taxa són:

 • Centre d’atenció i suport informàtic
 • Documentació i informació acadèmica (Carpeta, agenda, bossa SAF, guia electrònica del Centre, serveis d’atenció a la matrícula, material informatiu)
 • Catàleg per a la consulta dels fons (Millenium + portades de Syndetic)
 • Metacercador de revistes i bases digitals (Trobador)
 • Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB per accedir als dipòsits digitals consorciats
 • Cost de la biblioteca digital

Es pot veure, per tant, que es tracta de conceptes difícilment justificables de fer pagar a un treballador, i que d’acord amb la majoria de beques i contractes ha d’assumir el centre d’adscripció. Inclús s’arriba a la ironia que alguns d’ells no es poden aplicar a un investigador predoctoral (que ni utilitza el Campus Virtual, ni rep carpeta o bossa del SAF).

En el passat Claustre de 16 de juny de 2010, l’Assemblea de Tercer Cicle va presentar una proposta d’acord per eliminar aquesta taxa a tot el col·lectiu IFI. L’acord va ser acceptat per àmplia majoria. Tanmateix, l’Equip de Govern, el Consell de Govern i el Consell Social van acceptar retirar-la només per al Personal Investigador en Formació (és a dir, aquells investigadors predoctorals que tinguin alguna relació contractual o de beca amb la UAB).

Però ni tan sols això han respectat, i ara, al començar el període de matriculació, l’Escola de Postgrau està cobrant aquesta taxa a tots els investigadors que es van a matricular. Aquest dimarts 25 al matí, l’Assemblea de Tercer Cicle es reunirà amb la Montserrat Masoliver, cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica per solucionar-ho. A la vegada, enviarem una sol·licitud al Síndic de Greuges de la UAB.

Els acords de les Comissions i Consells

El Claustre de data 16 de desembre de 2010 va acceptar la proposta 8 presentada pel nostre col·lectiu, adoptant l’acord segons el qual “El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació.”

La Comissió d’Economia i d’Organització de data 30 de març de 2011 i la Comissió d’Investigació de data 17 de maig de 2011 van acordar “informar favorablement la proposta per la qual el Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012”.

El Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011 va acordar (Acord 63/2011) “assumir com a propis els acords adoptats per les Comissions delegades de Consell del Govern en relació amb les propostes números 1, 3, 4, 8 i 12”.

La Comissió Econòmica del Consell Social de data 8 de juliol de 2011, en relació amb “l’Acord del Claustre de 16 de desembre de 2010 sobre el preu del serveis de suport a l’aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012 pel que fa al personal investigador en formació”, va acordar (Acord 28/2011):

 1. Resoldre favorablement la proposta número 8 de l’Acord del Claustre 6/2010, de 16 de desembre, en el sentit que la UAB assumeixi el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012.
 2. Comunicar aquest acord al gerent i al vicegerent d’Ordenació Acadèmica perquè duguin a terme les gestions que corresponguin.

7 comentaris

Assemblea dimarts 25/10/2011

El proper dimarts fem una nova assemblea. De 13:00 a 15 a la sala R120 de l’edifici d’estudiants (ETC), a la Plaça Cívica. Ordre del dia.

Deixa un comentari

Guia de matrícula del doctorat 2011-2012

A continuació us presentem la Guia de matrícula del doctorat del curs 2011-2012 que hem elaborat des de l’Assemblea de Tercer Cicle de la UAB.

Des de l’Assemblea de Tercer Cicle creiem que les persones que ens trobem desenvolupant el doctorat realitzem una activitat laboral a la que n’és inherent una formació permanent, aquest fet és aprofitat per la jerarquia universitària per a classificar-nos com a estudiants. Tanmateix hem constatat que aquesta dualitat estudiant-treballador/a només fa que perjudicar-nos doblement al traduir-se tant en retallades salarials (disminució del 5%) com en increments exagerats de taxes establertes ad hoc (matrícula de 400€, taxa de 40€, etc.). En conclusió, considerem que les doctorandes i doctorands hem de ser considerades/ats, per totes les institucions, única i exclusivament com a personal laboral en la fase inicial de la carrera investigadora i, per tant, el cobrament de matrícules de doctorat i taxes diverses suposen gravàmens per poder treballar i no tenen raó de ser.

Mentre no aconseguim la supressió d’aquests impostos sobre el nostre dret a treballar, concentrem els nostres esforços en intentar que el nombre de doctorandes i doctorands que han d’abonar personalment aquestes càrregues impositives sigui el mínim possible. En conseqüència, la finalitat d’aquesta guia és difondre entre el col·lectiu de doctorandes i doctorands de la UAB totes les possibilitats existents per evitar carregar personalment amb el pagament del preu de la matrícula de doctorat i taxes afegides.

Guia de matrícula del doctorat 2011-2012

Només ens queda animar-vos a venir a les properes assemblees. Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a:

3 comentaris

Assemblea dimarts 18/10/2011

Demà dimarts fem una nova assemblea. De 13:00 a 14:30 a l’aula R120 de l’edifici d’estudiants (ETC), a la Plaça Cívica. Aquí podeu consultar i modificar l’ordre del dia. Entre d’altres coses, discutirem sobre matrícula i taxes, el reglament del consell d’estudiants i la propera vaga d’universitats del 17 de novembre.

Deixa un comentari

Divendres 7 d’octubre mobilització de protesta retallades universitat

Benvolguts i benvolgudes,

Aquest divendres dia 7 d’octubre s’inaugura el curs universitari català amb la presència del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Artur Mas. En agraïment a les retallades ja realitzades el 2011 i a les que volen aplicar el 2012, la PUDUP convoca a una manifestació a les 9:00 hores a la sortida del metro de Palau Reial (<M> L-III).

El proper dia 8 d’octubre es celebrarà a la Pl. Universitat, a partir de les 11 del matí, l’assemblea general de treballadors, professorat i estudiants de les universitats públiques. Les noticies que estem rebent de les retallades pel 2012 deixen petites les realitats que hem viscut el 2011 i ara és més necessari que mai ser capaços d’articular una resposta.

El cartell de la convocatòria i els documents els podeu descarregar a: http://reconstruimlapublica.wordpress.com/assemblea-general/ (en breu la pàgina s’actualitzarà amb tota la informació que us estem remetent.)

L’ordre del dia provisional de l’assemblea és el següent:

1-     Obertura assemblea. 11 hores

2-     Debat sobre el model d’universitats al servei de la superació de la crisis: 11:15 hores.

3-     La universitat retallada: situació: 12:30

4-     Com fer-hi front? El moment de dir prou: 16:00

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: